Sei whale | Baleia sardinheira - Balaenoptera borealis